punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny
dla dzieci i młodzieży z autyzmem

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansuje projekt pn „Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem”. Zadanie jest realizowane z udziałem wkładu własnego od 01.04.2018r.-31.03.2021 r. przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”, KRS nr 0000180506 . Celem zadania jest prowadzenie konsultacji i terapii specjalistycznych mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności społecznych, umysłowych, werbalnych, motorycznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci i młodzieży z autyzmem.

Projekt pn. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem ma charakter ponadregionalny i obejmuje wsparciem dzieci i młodzież(beneficjenci )  od 3 do 18 r.ż. Oferuje beneficjentom różnorodne formy wsparcia w postaci  zajęć indywidualnych lub grupowych. Zajęcia indywidualne: stymulacja polisensoryczna(SI), zajęcia pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, rehabilitacyjne, trening biofeedback, alternatywne metody komunikacji oraz indywidualna praca terapeutyczno-rewalidacyjna. Zajęcia grupowe: prowadzone metodą Sherborne, TUS-trening umiejętności społecznych, terapia Tomatis, animaloterapia. Zajęcia na basenie prowadzone metodą Halwick, sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne  „ścianka wspinaczkowa” .Weryfikacja efektów wsparcia dokonywana jest poprzez profil psychoedukacyjny E.Schoplera oraz  pracę specjalistów w zespołach terapeutycznych.

Specjaliści Punktu konsultacyjnego są osobami z przygotowaniem merytorycznym  do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem oraz kwalifikacjami do prowadzenia zajęć-form wsparcia w ramach projektu. Posiadają doświadczenie zawodowe poparte stażem pracy oraz miejscem zatrudnienia. Są to w przeważającej liczbie nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Stalowej Woli.

Warunki rekrutacji do projektu

Nabór  beneficjentów do projektu trwa w okresie jego realizowania. Dziecko można zgłosić telefonicznie pod nr 516 981 616 -od poniedziałku do piątku po godz. 14.00 lub osobiście  w Zespole Szkół nr 6 Specjalnych, adres: ul. Al. Jana Pawła II 21, 37-450 Stalowa Wola. Zgłoszone dziecko zapisywane jest na listę oczekujących do projektu.

Decyzję o  zakwalifikowaniu dziecka do projektu oraz rodzaju i wymiarze (czas trwania) formy wsparcia podejmuje zespół specjalistów Punktu konsultacyjnego. Podstawą do podjęcia  decyzji o zaliczeniu dziecka do  beneficjentów projektu są: założenia merytoryczne projektu, wiek dziecka, czas oczekiwania na wsparcie(na podstawie listy oczekujących). Wymagane jest potwierdzenie potrzeby objęcia dziecka wsparciem poprzez doręczenie: aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  oraz diagnozę autyzmem .

Rodzice są zobowiązani do przekazania informacji czy dziecko ma takie same zajęcia, jak oferowane w projekcie w innych placówkach, finansowane ze środków publicznych.

W związku z tym, że rok pracy w projekcie trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego(tzn.nie pokrywa się z jednym rokiem szkolnym), w trakcie trwania projektu, na podstawie ewaluacji zespół specjalistów może dokonać zmiany formy wsparcia dla zakwalifikowanych do projektu beneficjentów.

Za bieżącą pracę w projekcie oraz za przekazywanie istotnych informacji rodzicom odpowiada koordynator projektu. Komunikuje się z rodzicami  telefonicznie(nr tel.516 981 616) i poprzez pocztę elektroniczną(snrost@wp.pl)

Praca w Punkcie konsultacyjnym jest wykonywana wg harmonogramu opracowanego przez osoby prowadzące zajęcia po porozumieniu z rodzicami beneficjentów, w sposób ciągły – od poniedziałku do piątku, przez 10 miesięcy w roku z wykluczeniem miesięcy: lipiec i sierpień.

Aktualności

Stowarzyszenie „Nadzieja” zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie, o których będą informowali terapeuci lub koordynator.

HARMONOGRAM PRACY
od 01.09.2018r. do 31.03.2019r.

Irena Stępień