punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny
dla dzieci i młodzieży z autyzmem

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

 

Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem to zadanie zlecone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zleceniobiorcą jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”, KRS nr 0000180506. Zadanie będzie realizowane w terminie od 01.04.2016r.-31.03.2018 r. Projekt pn „Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem” jest współfinansowany w 91,64% ze środków PFRON. Pozostałe środki są wkładem własnym Stowarzyszenia „Nadzieja”.

Punkt konsultacyjny oferuje specjalistyczną terapię dzieciom i młodzieży z autyzmem w wieku
od 2 do 18 r.ż. Celem oddziaływań jest nabycie kompetencji i umiejętności niezbędnych do zwiększenia samodzielności beneficjentów zadania. Miejscem przeprowadzania naboru jest Zespół Szkół nr 6 Specjalnych, adres: ul. Al. Jana Pawła II 21,37-450 Stalowa Wola, tel. 516 981 616 (kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku po godz. 14.00). Rekrutacja trwa przez okres realizowania projektu (zgłoszone dziecko zapisywane jest na listę oczekujących). Wymagane dokumenty decydujące o zakwalifikowaniu dziecka do projektu to: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz diagnoza autyzmu.

Decyzję o zakwalifikowaniu, rodzaju i wymiarze (czas trwania) terapii podejmuje zespół specjalistów Punktu konsultacyjnego w oparciu i w zgodzie z założeniami zapisanymi w projekcie. Pierwszeństwo mają dzieci, które nie są objęte wsparciem o tym samym charakterze poza Punktem Konsultacyjnym oraz dzieci od 2 do 6 r. ż. Każdego roku trwania projektu, w miesiącu czerwcu są przyznawane przez zespół specjalistów formy wsparcia dla zakwalifikowanych wcześniej do projektu beneficjentów. Informacje rodzicom przekazuje drogą telefoniczną koordynator.

Formy wsparcia dla uczestników zadania pn” Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem”:

1-konsultacje pedagogiczne, programy stymulacyjne-zajęcia indywidualne

2-zajęcia logopedyczne-zajęcia indywidualne

3-alternatywne metody komunikacji-zajęcia indywidualne

4-integrcja sensoryczna-zajęcia indywidualne

5-trening biofeedback -zajęcia indywidualne

6-konsultacje psychologiczne-zajęcia indywidualne

7-metoda Sherborne- zajęcia grupowe z udziałem rodziców

8-zajęcia rehabilitacyjne -zajęcia indywidualne

9-metoda Hallwick- zajęcia grupowe z udziałem rodziców

10-indywidualna praca terapeutyczno-rewalidacyjna- zajęcia indywidualne

11-profil psychoedukacyjny E.Schlopera- PEP-R diagnoza,opracowanie wyników – weryfikacja celów terapii

12-terapia Tomatis- zajęcia grupowe

13-zajęcia sportowo-rekreacyjne- zajęcia grupowe

14-trening umiejętności społecznych- zajęcia grupowe

15-dogoterapia -zajęcia grupowe

16-gimnastyka grupowa -zajęcia grupowe z udziałem rodziców

17-zespoły terapeutyczne- weryfikacja celów terapii

 

Irena Stępień