punkt konsultacyjny

projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa
lub środków państwowego funduszu celowego:

 

Punkt konsultacyjny
dla dzieci i młodzieży z autyzmem

 

Aktualności:

Zasady obowiązujące na zajęcia grupowych

Trening umiejętności społecznych w terenie

Informacje ogólne:

Wniosek na zadanie pn. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem został złożony przez : Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”(Wnioskodawca) w ramach  Konkursu nr 1/2020  pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia ) ogłoszonego przez PFRON na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W dniu 06 maja 2021 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” podpisało z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę nr ZZO/000201/09/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem umowy jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu pn. „Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem”, dotyczącego kierunku pomocy2:-zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie:-1)prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek. Projekt dotyczy następującego typu projektu: prowadzenie rehabilitacji w placówce(rehabilitacja ciągła)/

Termin realizacji: 1 kwiecień 2021 do 31 marzec 2024r.

Cel projektu: Prowadzenie konsultacji i terapii specjalistycznych mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności społecznych, umysłowych, werbalnych, motorycznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci i młodzieży z autyzmem.

Beneficjentami projektu mogą być dzieci i młodzież  od 6 do 18 r.ż.z autyzmem, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Projekt pn. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem ma charakter ponadregionalny.

Warunki rekrutacji do projektu:

Nabór  beneficjentów do projektu trwa w okresie jego realizowania. Dziecko można zgłosić telefonicznie pod nr 516 981 616 -od poniedziałku do piątku po godz. 14.00 lub osobiście  w Zespole Szkół nr 6 Specjalnych, adres: Al. Jana Pawła II 21, 37-450 Stalowa Wola. Zgłoszone dziecko zapisywane jest na listę oczekujących do projektu.

Decyzję o  zakwalifikowaniu dziecka do projektu oraz rodzaju i wymiarze (czas trwania) formy wsparcia podejmuje zespół specjalistów Punktu konsultacyjnego. Podstawą do podjęcia  decyzji o włączeniu dziecka do projektu są: założenia merytoryczne projektu, wiek dziecka, czas oczekiwania na wsparcie(na podstawie listy oczekujących). Wymagane dokumenty: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  oraz diagnoza autyzmu.

Rodzice są zobowiązani do przekazania informacji czy dziecko ma takie same zajęcia, jak oferowane w projekcie w innych placówkach, finansowane ze środków publicznych.

W związku z tym, że rok pracy w projekcie trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego (tzn. nie pokrywa się z jednym rokiem szkolnym), w trakcie trwania projektu, na podstawie ewaluacji zespół specjalistów może dokonać zmiany formy wsparcia dla zakwalifikowanych do projektu beneficjentów.

Za bieżącą pracę w projekcie oraz za przekazywanie istotnych informacji rodzicom odpowiada koordynator projektu. Komunikuje się z rodzicami  telefonicznie (nr tel.516 981 616) i poprzez pocztę elektroniczną (snrost@wp.pl) Oferuje beneficjentom różnorodne formy wsparcia w postaci  zajęć indywidualnych lub grupowych.

Zajęcia indywidualnestymulacja polisensoryczna(SI), zajęcia pedagogiczne,  konsultacje pedagogiczne,  zajęcia psychologiczne, konsultacje psychologicznezajęcia logopedyczne, zajęcia rehabilitacyjne, trening biofeedback, komunikacja alternatywna, terapia behawioralna, konsultacje behawioralnepraca terapeutyczno-rewalidacyjna, diagnoza funkcjonalnakonsultacje diagnostyczne.

Zajęcia grupowe: terapia metodą W. Sherborne, TUS-trening umiejętności społecznych, terapia Tomatis, animaloterapia, rehabilitacja w wodzie, arteterapia oraz zajęcia na ściance wspinaczkowej.
Weryfikacja efektów wsparcia dokonywana jest przez specjalistów w zespołach terapeutycznych.

Specjaliści Punktu konsultacyjnego są osobami z przygotowaniem merytorycznym  do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem oraz kwalifikacjami do prowadzenia zajęć-form wsparcia w ramach projektu. Posiadają doświadczenie zawodowe poparte stażem pracy oraz miejscem zatrudnienia. Są to w przeważającej liczbie nauczyciele Zespołu Szkół nr 6  Specjalnych w Stalowej Woli.

Praca w Punkcie konsultacyjnym jest wykonywana wg harmonogramu opracowanego przez osoby prowadzące zajęcia po porozumieniu z rodzicami beneficjentów, w sposób ciągły – od poniedziałku do piątku, przez 10 miesięcy w roku z wykluczeniem miesięcy: lipiec i sierpień.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

HARMONOGRAM od 1 I 2024 do 31 III 2024

Procedury bezpieczeństwa:

W związku  z aktualną sytuacją epidemiologiczną informujemy o OBOWIĄZKU zapoznania się z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA.

Procedury dotyczą ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podopiecznych i pracowników Stowarzyszenia „NADZIEJA”.
Wszystkie niezbędne PROCEDURY, OŚWIADCZENIA i DEKLARACJE są dostępne poniżej:

PROCEDURY i OŚWIADCZENIA

Irena Stępień