RODO

INFORMACJE  O PRZETWARZANIU  DANYCH OSOBOWYCH

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  /Dz.U.UE.L.2016.119.1/ dalej jako „RODO”. informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół nr 6 Specjalnych, 37-450 Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 21, Twoje dane przetwarzamy w celu:

a) realizacji obowiązku prawnego wobec uczniów i rodziców / art. 6 ust. 1 lit.c RODO

-przeprowadzanie procesu rekrutacji uczniów, prowadzenie ewidencji uczniów,

– opracowywanie IPET-ów, IPWWR

– prowadzenie arkuszy ocen,

– wydawanie świadectw ukończenia nauki,- prowadzenie kart bibliotecznych,

– wydawanie i ewidencjonowanie legitymacji szkolnych i legitymacji dla opiekuna,

– prowadzenie dzienników zajęć lekcyjnych.

b)  prowadzenia profilaktyki zdrowotnej uczniów /opieka przedmedyczna/ / art. 9 ust.2 li. h/  RODO,

c)  realizacji obowiązków i praw pracodawcy wobec osób zatrudnionych / art. 9 ust.2 lit. b/  RODO,

d) przygotowywania i realizacji umów / art.6 ust.1 lit. b/ RODO.

2. W pozostałych przypadkach dane będziemy przetwarzać, gdy wyrazisz na to zgodę/ np. w przypadku fotografowania, filmowania, realizacji projektów/.Zgoda może być w każdym momencie  wycofana- dane przed wycofaniem zgody będą przetwarzane zgodnie z prawem.

3. Dane przechowywane są tak długo, jak wymaga tego przepis prawa – Instrukcja kancelaryjna i archiwalna, lub tak długo, jak istnieje cel ich przetwarzania.

4. Dane nie są przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym / czyli poza teren Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii/.

5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Masz prawo wniesienia skargi, gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Więcej informacji o prawach, okresach przechowywania poszczególnych danych, sposobach przetwarzania danych można uzyskać:

a) u Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Magdalena Sołtys-Kurek tel.: 15 643 36 35, adres e-mail: abi@stalowowolski.pl Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15,  37-450 Stalowa Wola

b) u Dyrektora Szkoły: tel.: 15 842 10 31,  adres e-mail: szkola@zss6stalowa-wola.pl

c) na stronie internetowej szkoły: www.zss6stalowa-wola.pl