W naszej szkole rozpoczęła się realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ZA ŻYCIEM

30 listopada 2017 roku Starosta Stalowowolski podpisał porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, którego celem jest utworzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego dla Powiatu Stalowowolskiego.

Realizacji zadań ośrodka podjął się Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, w którego obszarze działania mieszczą się zadania wynikające z porozumienia na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Warto zaznaczyć, że działalność ośrodka w całości jest finansowana z budżetu państwa.

Do szczegółowych zadań ośrodka należy przede wszystkim udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka oraz organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Zawarte porozumienie przewiduje realizację programu do 31 grudnia 2021 roku. Wszyscy zainteresowani otrzymaniem wsparcia mogą zgłaszać się do ośrodka przy al. Jana Pawła II 21 w budynku ZSS Nr 6 w Stalowej Woli. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest posiadanie przez dziecko opinii zespołu orzekającego o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Ośrodek może przyjmować dzieci z terenu Powiatu Stalowowolskiego.

Bliższe informacje można uzyskać również telefonicznie (15 842-10-31)