Pole tekstowe: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB SZCZEGÓLNEJ TROSKI — NADZIEJA


       
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”

 

 

Adres:

Al. Jana Pawła II 21

Tel./fax:15 842-11-83

E-mail: snrost@wp.pl

www.zss6stalowa-wola.pl

www.wtznadzieja.eu

 

Data rejestracji: 21.11.2003

Nr KRS: 0000180506

NIP:865-23-66-754

REGON:831363771

Numer rachunku: 33 94300006 0023 9921 2000 0001

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Irena Stępień-prezes

Barbara Nabrzeska- wice-prezes

Monika Pieńczewska- skarbnik

Ewa Węglińska-sekretarz

Ewa Mendelowska-członek

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”, zostało powołane  w roku 2003 r. z inicjatywy nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. Obecnie do grupy 43 członków, należą również pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” oraz mieszkańcy Stalowej Woli, przyjaciele niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. W drugim roku działalności (tj.2004) Stowarzyszenie „Nadzieja” uzyskało status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Podopiecznymi Stowarzyszenia są dzieci, młodzież oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami oraz z autyzmem. Do tej grupy należą uczniowie
Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja”.

Praca w Stowarzyszeniu skupia się wokół następujących czynności :

· prowadzenia: Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” (od 2003r.,www.wtznadzieja.eu) oraz  Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin (od 2006 r. więcej informacji w zakładce)

· wspierania: działań statutowych Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych: www.zss6stalowa-wola.pl

· podejmowania i realizowania na rzecz osób niepełnosprawnych zadań dotowanych przez:

Unię Europejską, PFRON, administrację państwową, jednostki samorządu lokalnego i regionalnego oraz fundacje.

Bardzo ważną sferą działalności statutowej Stowarzyszenie „Nadzieja” jest  wspomaganie systemu kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych. Stowarzyszenie „Nadzieja” swoim podopiecznym — uczniom i absolwentom Zespołu Szkół Specjalnych w Stalowej Woli umożliwiło uczestnictwo w:

· Finałach Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im .Marka Grechuty w Krakowie,

· ceremonii otwarcia Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Warszawie,

· festiwalach i przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych w Rzeszowie, Przemyślu, Strzyżowie, Mielcu i Stalowej Woli,

· spektaklach teatralnych w Teatrze Lalki i Aktora w Kielcach i Lublinie,

· udział w wycieczkach do:

- Przemyśla, Zakopanego, Warszawy, Wrocławia, Kazimierza Dolnego, Bochni, Wieliczki, Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie oraz organizacji „białej szkoły” - Rymanów Zdrój i „zielonej szkoły” - Bukowiec i okolice.

Wsparcie ZS Nr 6 Specjalnych przejawia się w:

· zapewnieniu środków finansowych na uroczystości szkolne, imprezy środowiskowe, zawody sportowe i konkursy realizowane przez nauczycieli,

· zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD, sprzętu i oprogramowania komputerowego, wyposażenia do pracowni szkolnych.

Stowarzyszenie „Nadzieja” wspieranie integracji podopiecznych ze środowiskiem społecznym osiąga poprzez organizację imprez o charakterze lokalnym i regionalnym, takich jak:

· wojewódzkie konkursy informatyczne,

· koncerty charytatywne na rzecz ZS nr 6 Specjalnych,

· pikniki — rodzinny, sportowy, ekologiczny, europejski, itp.

· Stalowowolskie Turnieje Piłki Nożnej WTZ-ów.

Działalność informacyjno-edukacyjna dotycząca problemów związanych z niepełnosprawnością intelektualną to:

· Publikacja książki „50 lat pracy rewalidacyjno-terapeutycznej szkolnictwa specjalnego w Stalowej Woli”,

· konferencja naukowa pt.: „Kompleksowa opieka wsparta terapią i oddziaływaniami rewalidacyjnymi osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami i autyzmem”

W celu realizacji powyższych i szeregu innych działań Stowarzyszenie „Nadzieja” nawiązało współpracę z: Gminą Stalowa Wola, Powiatem Stalowowolskim, Senatem RP, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie i w Warszawie, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, Stowarzyszeniem na Rzecz Euroregionu Karpackiego i Eurokarpaty, Fundacją im. St. Batorego, Fundacją Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacją Akademia Obywatelska.

Współpraca z wyżej wymienionym jednostkami dotacyjnymi, jest możliwa dzięki posiadaniu przez naszą organizację statusu OPP i funduszy na wkład własny. Wkład własny to środki finansowe jakie pozyskuje Stowarzyszenie „Nadzieja” od „ludzi wielkiego serca” w trakcie trwania akcji 1%.

Dewizą Stowarzyszenia „Nadzieja” jest:

Pamiętaj, dobro powraca!

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: Statut
Pole tekstowe: Sprawozdania
Pole tekstowe: Sponsorzy i darczyńcy
Pole tekstowe: I ty możesz pomóc. Przekaż

na Stowarzyszenie NADZIEJA
Nr KRS: 0000180506
Pole tekstowe: „Chyba do nieba aniołowie prowadzą za lewą rękę.”
Ks. Jan Twardowski
Pole tekstowe: Zajęcia prowadzone 
w ramach odpłatnej działalności stowarzyszenia
Pole tekstowe: INFORMACJA 
DLA OSÓB FIZYCZNYCH,
których dane przetwarza stowarzyszenie
Pole tekstowe: INFORMACJE
dotyczące zapytania ofertowego 
„Zakup samochodu do przewozu uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
przy Stowarzyszeniu NADZIEJA”