Zajęcia psychologiczne

Indywidualna terapia psychologiczna ma na celu rozwijanie kompetencji społecznych, sfery emocjonalnej beneficjenta oraz rozwiązywanie bieżących problemów związanych z rozwojem i edukacją. Pomoc psychologiczna udzielana jest poprzez systematycznie prowadzoną indywidualną terapię z dzieckiem – zadania psychoedukacyjne, rozmowę z dzieckiem, stosowanie metod stymulacyjnych, edukacyjnych, behawioralnych.

Dodatkowo prowadzone są konsultacje psychologiczne, w formie indywidualnej pracy, podczas której terapeuta dokona analizy wytworów pracy dziecka, specjalistycznej diagnozy, przeprowadzi wywiad z rodzicami, dokona obserwacji funkcjonowania beneficjenta w grupie rówieśniczej, przeanalizuje zgromadzone testy, wskazówki i uwagi terapeutów. Określi kierunki pracy, zadania psychoedukacyjne, metody pracy.