Komunikacja alternatywna

Terapia skierowana jest do dzieci nieporozumiewających się mową w sposób komunikatywnym lub tych, których mowa nie wykształciła się w stopniu zrozumiałym dla otoczenia. W ramach terapii realizowane są:

 1. Diagnoza kompetencji i potrzeb komunikacyjnych dziecka.
 2. Rozpoznanie sposobów komunikowania się dotychczas wypracowanych przez dziecko.
 3. Wzmacnianie wokalizacji oraz motywowanie do korzystania z mowy
  w stopniu dostępnym dziecku.
 4. Analiza potrzeb środowiska pod kątem budowania słownika zastępczego.
 5. Rozwijanie gotowości do komunikowania się:
 • wyrabianie poczucia własnej tożsamości i odrębności,
 • budowanie motywacji do komunikowania się z otoczeniem,
 • budowanie wspólnego pola uwagi,
 • wyrabianie umiejętności udziału w czynnościach naprzemiennych,
 • wdrażanie do dokonywania wyborów,
 • wdrażanie do używania komunikatów – tak, nie.

6. Dobór alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, adekwatnych do możliwości i potrzeb dziecka.

7. Budowanie słownika z wykorzystaniem różnych systemów (język migany, Makaton, zdjęcia, obrazki, PCS, Mówik, Arasaac).

8. Rozwijanie umiejętności korzystania z komputerowych programów i aplikacji wspomagających komunikację- Mówik, LetMeTalk.