zajęcia pozalekcyjne

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna prowadzona jest w oparciu o roczny plan pracy i tygodniowy rozkład zajęć. Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie odpowiednich warunków racjonalnego wykorzystania czasu wolnego oraz stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa. Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę szkoły
we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych.

Stosujemy zasadę dobrowolności, życzliwości i małych kroków. Łączymy zabawę z nauką, najczęściej są to zajęcia plastyczne, spotkania z bajką zabawy ruchowe ze śpiewem, korzystamy z programów multimedialnych.

Dużym powodzeniem i zainteresowaniem cieszą się zajęcia z aktywności muzyczno -ruchowej metoda wg Batii Strauss, zajęcia relaksacyjne przy muzyce oraz metoda Pedagogiki Zabawy. Podczas tych zajęć obserwujemy prawdziwą metamorfozę w zachowaniu uczniów. Stosowane podczas pracy metody aktywizujące sprzyjają usamodzielnianiu, doskonalą procesy poznawcze a zespołowy charakter zbaw i gier sprzyja kształtowaniu poczucia odpowiedzialności
za wykonanie zadania.

          Tradycją świetlicy szkolnej stały się organizowane co roku imprezy okolicznościowe: andrzejki, mikołajki, dyskoteki, zabawy karnawałowe, pikniki. Przygotowane przez świetlice szkolną inscenizacje teatralne i muzyczne prezentowane są podczas Przeglądów Twórczości Artystycznej w MDK i SDK. Wspólne zabawy ruchowe na świeżym powietrzu to zbieranie doświadczeń przez dziecko to propozycja mądrego zagospodarowania wolnego czasu, to pomysł
na zacieśnienie więzi grupowej i środowiskowej, propagująca przy okazji zdrowy styl życia. Mimo powyższych zadań i oddziaływań wychowawca świetlicy to wszechstronny doradca a przede wszystkim przyjaciel dla uczniów przebywających w świetlicy szkolnej.

W czasie zajęć na świetlicy uczniowie mogą pod opieką rozwijać swoje zainteresowania i podejmować różne formy aktywności. W tym czasie dzieci mają zapewnioną opiekę i atrakcyjny sposób spędzenia czasu po swoich zajęciach lekcyjnych.