Pole tekstowe: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA


        
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Wsparciem objęta jest też rodzina dziecka.

 

Terapia obejmuje:

· zajęcia pedagogiczne,

· zajęcia logopedyczne,

· zajęcia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej,

· integrację sensoryczną,

· rehabilitację ruchową,

· muzykoterapię,

· pomoc psychologiczną.

 

Aby dziecko zostało przyjęte na zajęcia wczesnego wspomagania, rodzice muszą złożyć u Dyrektora szkoły wniosek o zorganizowanie zajęć oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydaną przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Zajęcia organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Dyrektor szkoły powołuje zespół specjalistów pracujących z danym dzieckiem. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju. Każde dziecko opracowywany ma indywidualny program wczesnego wspomagania, który realizowany jest na zajęciach i systematycznie ewaluowany.

Zadania realizowane  w ramach  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka polegają na stymulowaniu  sfery  poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Celem ich jest kształtowanie i rozwijanie samodzielności, umiejętności porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami. Udział w zajęciach jest etapem przygotowującym dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie zmniejsza skutki wynikające z niepełnosprawności i wyrównuje mikrodeficyty rozwojowe. Zapobiega pojawianiu się zaburzeń o charakterze wtórnym. Poszerza możliwości niepełnosprawnego dziecka i powoduje, że w przyszłości łatwiej będzie ono radzić sobie w szkole.


Niewątpliwym atutem udziału dziecka w zajęciach wczesnego wspomagania w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych jest fakt, iż po ukończeniu etapu przedszkolnego może ono kontynuować naukę w szkole, która posiada bogatą ofertę edukacyjną i terapeutyczną.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (15) 842-10-31.

Sylwia Bracha

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Prawdziwą wartość ma to co jest ukryte w wewnątrz.”
Florence Littauer