Pole tekstowe: ŚWIETLICE SZKOLNE
Pole tekstowe: Świetlica szkolna dla dzieci i młodzieży
Schemat blokowy: wiele dokumentów:  
Świetlica pracuje codziennie 
w godzinach od 6.30 do 16.00
Strzałka w lewo: POWRÓT

          Świetlica szkolna prowadzona jest w oparciu o roczny plan pracy i tygodniowy rozkład zajęć.

Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie odpowiednich warunków racjonalnego wykorzystania czasu wolnego oraz stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa. Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę szkoły
we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych.

          Stosujemy zasadę dobrowolności, życzliwości i małych kroków.

Łączymy zabawę z nauką, najczęściej są to zajęcia plastyczne, spotkania z bajką zabawy ruchowe ze śpiewem, korzystamy z programów multimedialnych.

          Dużym powodzeniem i zainteresowaniem cieszą się zajęcia z aktywności muzyczno -ruchowej metoda wg Batii Strauss, zajęcia relaksacyjne przy muzyce oraz metoda Pedagogiki Zabawy. Podczas tych zajęć obserwujemy prawdziwą metamorfozę w zachowaniu uczniów. Stosowane podczas pracy metody aktywizujące sprzyjają usamodzielnianiu, doskonalą procesy poznawcze a zespołowy charakter zbaw i gier sprzyja kształtowaniu poczucia odpowiedzialności
za wykonanie zadania.

          Tradycją świetlicy szkolnej stały się organizowane co roku imprezy okolicznościowe: andrzejki, mikołajki, dyskoteki, zabawy karnawałowe, pikniki. Przygotowane przez świetlice szkolną inscenizacje teatralne i muzyczne prezentowane są podczas Przeglądów Twórczości Artystycznej w MDK i SDK. Wspólne zabawy ruchowe na świeżym powietrzu to zbieranie doświadczeń przez dziecko to propozycja mądrego zagospodarowania wolnego czasu, to pomysł
na zacieśnienie więzi grupowej i środowiskowej, propagująca przy okazji zdrowy styl życia.

          Rodzice znają rozkład zajęć świetlicowych, wspierają wszystkie działania i są zadowoleni.

Mimo powyższych zadań i oddziaływań wychowawca świetlicy to wszechstronny doradca a przede wszystkim przyjaciel dla uczniów przebywających w świetlicy szkolnej.

Nad prawidłową opieką wychowawczą i dydaktyczną czuwają wychowawcy świetlicy w składzie:

mgr Krystyna Teper, mgr Alicja Złotek

W bieżącym roku szkolnym opiekę nad uczniami sprawują: mgr Krystyna Teper i mgr Elżbieta Woźniak.

Pole tekstowe: Świetlica szkolna dla dzieci i młodzieży z autyzmem
Schemat blokowy: wiele dokumentów:  
Świetlica pracuje codziennie 
w godzinach od 7.20 do 7.50 
oraz od 13.00 do 15.00

          W czasie zajęć na świetlicy uczniowie mogą pod opieką rozwijać swoje zainteresowania i podejmować różne formy aktywności.

W tym czasie dzieci mają zapewnioną opiekę i atrakcyjny sposób spędzenia czasu po swoich zajęciach lekcyjnych.

Praca w świetlicy opiera się na Pedagogice Zabawy. Dzieci bardzo często w samodzielny sposób sięgają po swoją ulubioną formę aktywności. Jest to czas spędzony na grach i zabawach z piłką, na zabawach konstrukcyjnych, które wzmacniają u dzieci sprawność manualną i rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową. Organizowane są zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe przy muzyce, słuchanie i śpiewanie piosenek, czytanie bajek i wierszy, swobodne zabawy
i gry dydaktyczne, a także spacery. Wykorzystywane są różnorodne środki dydaktyczne: komputerowe gry edukacyjne, prezentacje multimedialne, układanki, puzzle, płyty i kasety magnetofonowe, zagadki słuchowe. Realizowane są elementy metody Knill-ów, elementy metody W. Sherborne oraz wdrażane są elementy z programów stymulacyjnych:

- wyciszanie przy muzyce relaksacyjnej z elementami masażu piłeczkami, gąbkami, piórkiem, itp.,

- stymulacja zapachowa olejkami aromatycznymi.

Zaplanowany plan nauczania realizowany jest zgodnie możliwościami i tempem pracy uczniów z autyzmem. W ramach współpracy z wychowawcami klas realizowane są elementy z Indywidualnych Programów Edukacyjnych  każdego
z uczniów. Duży nacisk położony jest na: kształtowanie samodzielności i samoobsługi, wzmocnienie prób komunikowania się z otoczeniem, wzmocnienie pozytywnych zachowań, wzmocnienie prób wyrażania własnych potrzeb.

W bieżącym roku szkolnym opiekę wychowawczą i dydaktyczną nad uczniami sprawują: mgr Ewelina Kielar, mgr Ewa Bielecka, mgr Renata Pawnik-Nowakowska, mgr Agnieszka Flis oraz mgr Marta Karbarska.

 

Pole tekstowe: „Każdy z nas jest niepowtarzalną indywidualnością.”
Florence Litttauer