Pomocą psychologiczną wspieramy rodziców, uczniów, nauczycieli oraz całe rodziny. Jest ona udzielana przez dwóch doświadczonych psychologów.


        
Formy pomocy:

· indywidualne zajęcia rewalidacyjne ( psychoedukacyjne) - mają na celu stymulowanie rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego ucznia;

· diagnoza psychologiczna - służy ocenie poziomu rozwoju w zakresie funkcji poznawczych (werbalnych i wykonawczych), kompetencji społecznych oraz dojrzałości emocjonalnej;

· warsztaty integracyjne dla zespołów klasowych – umożliwiają uczniom, nawiązanie dobrych, przyjaznych relacji między sobą;

· warsztaty rozwojowe dla uczniów – służą stymulowaniu rozwoju ucznia bądź grupy uczniów wymagające oddziaływań grupy;

· pomoc dla nauczycieli w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych i poznawczych;

· konsultacje dla rodziców, terapia rodzin - są one ściśle związane ze zgłoszonym problemem;

· interwencja psychologiczna- jest bieżącym rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych.


        

         Warsztat pracy psychologów bazuje na następujących metodach i technikach:

· Metoda Video Treningu Komunikacji,

· Metoda  Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne ,

· Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,

· Metoda Integracji Sensorycznej,

· techniki terapeutyczne wywodzące się z nurtu terapii ericksonowskiej;

· techniki behawioralne,

· techniki wg koncepcji T. Gordona oraz E. Mazlish i A. Faber,

· niedyrektywna terapia zabawowa wg V. Axline oraz Terapia zabawą wg D. Baran,

· korekty zaburzeń sensorycznych wg C. Delacato,

· modyfikacja zachowań wg C. Maurice, C. Sutton oraz E. Schoplera i Lovaasa.

 

Marta Dziewulska

Pole tekstowe: POMOC PSYCHOLOGICZNA
Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Jeśli nie wiesz dokąd iść, sama cię droga poprowadzi.”
Ks. Jan Twardowski