Pole tekstowe: KONFERENCJA NAUKOWA
Pole tekstowe: „Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle.”
Platon
Strzałka w lewo: POWRÓT

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” przy współpracy z Zespołem Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli zorganizowało konferencję naukową zatytułowaną Kompleksowa opieka wsparta terapią i oddziaływaniami rewalidacyjnymi osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami
i autyzmem”.
Patronat nad Konferencją objął Starosta Powiatu Stalowowolskiego oraz Instytut Pedagogiki w Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencja dofinansowana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania w 2010 r.

Konferencja odbyła się 22 października 2010 r. Na obrady Konferencji posłużyła Aula Uniwersytecka im. „Solidarności” Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 8a.

Konferencję otworzyła Pani Barbara Nabrzeska mówiąc:

„Dzisiejsza  konferencja naukowa wpisuje się w jubileusz 50 – lecia Zespołu Szkół Specjalnych. Stanowi okazję przybliżenia oraz omówienia problematyki związanej z osobami niepełnosprawnymi, a także zaprezentowania osiągnięć naukowych, badawczych i praktycznych ośrodków zajmujących się problematyką wynikającą
z niepełnosprawności. W ramach tematyki konferencji poruszane będą zagadnienia tak niezmiernie istotne dla rodzin żyjących z osobą niepełnosprawną , mianowicie dotyczące systemu pomocy i wsparcia, kompleksowych działań na rzecz naszych dzieci oraz wczesnej stymulacji. Dzisiejszymi wystąpieniami oraz naszą obecnością na konferencji  podkreślamy, jak nadzwyczaj ważne i znaczące jest dla nas wszystkich podwyższenie jakości życia naszych podopiecznych i ich rodzin. Jest to zadanie priorytetowe ale wymagające. Naszym rewalidacyjnym poczynaniom towarzyszą słowa patrona Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych  ks. Jana Twardowskiego „Nie trzeba bać się tego, co trudne …”.

W kolejności zostali powitani zaproszeni goście, m.in.:

- Starosta Powiatu Stalowowolskiego Wiesław Siembida,

- Wicestarosta  Powiatu Stalowowolskiego Janusz Zarzeczny,

- Dyrektor Wydziału Kontroli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Zofia Igras,

- Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli  Halina Wołos,

- Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w Stalowej Woli  dr Barbara Wolny.

Program konferencji przedstawiał się następująco:

930 - 1000   Rejestracja uczestników

1000 -1015Powitanie uczestników i zaproszonych gości- Barbara Nabrzeska- dyrektor Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.

1015-1115  dr Agnieszka Woroniecka-Borowska: „Projektowanie przyszłości osób z niepełnosprawnościami”. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 roku adiunkt na Wydziale Pedagogicznym w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Zajmuje się środowiskowymi uwarunkowaniami funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. W latach 1996 - 2008 pedagog specjalny w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62 w Warszawie.

1115 -1145 mgr Anna Bulira:  „Dziecko z autyzmem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – wczesna diagnoza i terapia”. Absolwentka wydziału psychologii  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2003 roku pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu. Od 2008 roku pracuje na stanowisku psychologa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli, gdzie prowadzi diagnozę i terapię dzieci ze spektrum autyzmu oraz dzieci do 3 r. ż. i w wieku przedszkolnym z opóźnionym rozwojem psychoruchowym oraz parcjalnymi deficytami rozwojowymi.

1145 -1245 mgr Urszula Gałka: „Problemy agresji u dzieci i młodzieży z autyzmem-przyczyny, zapobieganie”. Psycholog kliniczny, szkoleniowiec, konsultant. Od 1993 roku prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z autyzmem. Pracownik Fundacji SYNAPSIS. Superwizor.

1245-1300   Przerwa

1300-1400   mgr Urszula Gałka: „Potrzeby edukacyjne dzieci z autyzmem”

1400-1430   mgr Ewa Mendelowska: „Znaczenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji dla optymalnego rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami w porozumiewaniu się.’. Prowadzi zajęcia alternatywnych metod komunikacji z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną,                         z autyzmem. Wieloletni nauczyciel w Zespole Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.

1430          Zakończenie konferencji, wydanie zaświadczeń.

 

Konferencja zgromadziła wielu wykładowców i słuchaczy, którymi byli zarówno pracownicy naukowi KUL-u, jak i sami studenci, nauczyciele placówek szkolnictwa specjalnego, rodzice uczniów oraz osoby zainteresowane problematyką obrad . Po każdej prelekcji trwała ożywiona dyskusja, przedstawiano własne teorie oraz ciekawe spostrzeżenia. Referaty zostały przekazane uczestnikom w formie materiałów.

 

Bożena Polańska