Pole tekstowe: ŚLADAMI HISTORII
Strzałka w lewo: POWRÓT

         Początki szkolnictwa specjalnego w Stalowej Woli sięgają grudnia 1959 r. kiedy to decyzją władz oświatowych zorganizowano nauczanie sześciorga dzieci, które nie podlegały nauczaniu w masowej szkole podstawowej. Do ich rewalidacji wyznaczono doświadczoną i zasłużoną nauczycielkę Stefanię Jakubowicz. Osoba ta uczyła więc pierwszą w historii miasta klasę specjalną. W lutym 1960 r. do klasy specjalnej skierowano kolejne dzieci, które miały ogromne kłopoty z opanowaniem podstawowych technik szkolnych. Klasy specjalne podlegały kierownictwu szkoły nr 3.

         Nowy rozdział w historii kształcenia specjalnego w naszym mieście to przeniesienie klas specjalnych do nowo zbudowanego obiektu szkolnego przy ul. Podleśnej. Gospodarzem była Szkoła Podstawowa nr 6. Był to wrzesień 1967 r. Kierowanie klasami specjalnymi powierzono Janinie Płoszaj - Skraba, absolwentce PIPS. Klasy specjalne otrzymały status samodzielnej placówki — to jest Szkoły Specjalnej z własnym kierownictwem.

         W styczniu 1974 r. nowym dyrektorem szkoły został Henryk Gajewski. Dzięki ogromnym staraniom ówczesnego dyrektora szkoła otrzymała w 1984 r. budynek przy ulicy Okulickiego.

         W latach 2002-2007 funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Marek Zaleśny. W tym czasie przy szkole rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”. Dzięki działalności stowarzyszenia w grudniu 2003 r. powstał Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” z siedzibą w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. Stowarzyszenie tworzą nauczyciele Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli oraz pracownicy i rodzice uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Stowarzyszenie wpierają także osoby z zewnątrz (pracownicy Starostwa, Urzędu Miasta, Radni).

         W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie realizuje szereg zadań m.in. utworzenie oraz prowadzenie:

1. Warsztatu Terapii Zajęciowej

2. Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz ich Rodzin

3. Świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

oraz

4. Rehabilitację dzieci głuchych i niedosłyszących

5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z chorobą psychiczną.

 

Pani dyrektor — Lidia Kasprzyk w towarzystwie pani Bożeny Polańskiej oraz uczniów.

Dzięki staraniom pani dyrektor Lidii Kasprzyk w roku 2002 otwarta została dwuletnia Szkoła Zawodowa Specjalna.

         Od 2 stycznia 2006 r. w naszej szkole swoją siedzibę ma Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podkarpackie którego dyrektorem jest Krzysztof Chrustowski. Dzięki prężnej działalności Oddziału nasza szkoła bierze udział w organizacji wielu imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim zaś nasi uczniowie godnie reprezentują szkołę na zawodach sportowych odnosząc sukcesy w kraju i zagranicą (patrz zakładka sport).

W roku szkolnym 1991/92 szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Hutniczej 14, gdzie od 1 września 1992 r. funkcję dyrektora szkoły pełniła Lidia Kasprzyk.

 

OBCHODY 40 LECIA NASZEJ SZKOŁY W LOKALNEJ PRASIE

Dyrektor Marek Zaleśny w towarzystwie wicedyrektora Janusza Antosiewicza oraz

przewodniczącego Rady Rodziców pana Adama Sekulskiego.

A oto dyrektor Henryk Gajewski wraz ze swoimi uczniami:

         Dnia 1 września 2007 r. dyrektorem Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli została
mgr Barbara Nabrzeska.

         W czerwcu 2010 r. obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli połączony z nadaniem szkołom wchodzącym w skład zespołu imienia księdza Jana Twardowskiego. Uroczystość odbyła się 6 czerwca 2010 r. i zgromadziła wiele znanych osobistości z miasta i powiatu.

         Kolejny rok szkolny przyniósł nam następne zmiany. We wrześniu 2010 r. utworzono pierwsze oddziały przedszkolne dla dzieci z autyzmem. Obecnie prowadzimy cztery grupy przedszkolne do których uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat (patrz zakładka oddział przedszkolny dla dzieci z autyzmem).

         Ponadto dla najmłodszych dzieci prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (patrz zakładka wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ).

         Szkoła uczestniczyła także w projektach:

1.„Chcę, mogę, potrafię, jestem” -alternatywne metody spędzania czasu wolnego,

2. „Zajęcia pozalekcyjne w ramach świetlicy socjoterapeutycznej” (patrz zakładka poza lekcjami).

Korzystaliśmy ze środków finansowych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

         Aktualne wydarzenia i organizowane imprezy znajdują się w zakładce z życia szkoły .

Pole tekstowe: „Żeby coś znaleźć, trzeba wiedzieć, czego się szuka.”
ks. J. Twardowski