Pole tekstowe: AUTYZM

        AUTYZM

 

Nazwa „autyzm” pochodzi od greckiego słowa „autos” co znaczy „sam”, „być zamkniętym w sobie”, „nie uczestniczyć  w ...”, „posiadać zaburzone kontakty”.

Osoby z autyzmem charakteryzują się dużą samotnością, która sprawia, że zawsze, kiedy to jest możliwe, lekceważą, ignorują i zamykają się na większość rzeczy, które pochodzą ze świata zewnętrznego. Pionierami w zakresie badań nad autyzmem byli Leo Kanner i Hans Asperger                  (1943r. i 1944 r.).

 

Kryteria diagnostyczne:

 

Obecnie przy diagnozowaniu autyzmu stosuje się następujące kryteria. Muszą one występować jednocześnie i pojawiać się od wczesnego dzieciństwa.

 

Jakościowe zaburzenie interakcji społecznych.

 

Polega ono na słabym posługiwaniu się kontaktem wzrokowym i gestykulacją oraz na trudnościach w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z drugą osobą.

Osoby z autyzmem mają wielką trudność w kontakcie wzrokowym (unikają tej formy kontaktu). Wykazują zagubienie w rozumieniu własnych emocji, tego co się z nimi dzieje a także stanów emocjonalnych członków rodziny i innych osób. Występują u nich znaczne deficyty w zakresie spontanicznego dzielenia się z innymi swoim zadowoleniem, zainteresowaniami, osiągnięciami.

 

Jakościowe zaburzenie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.

 

Polega ono na opóźnionym przyswajaniu języka lub na całkowitym braku mowy oraz na braku zróżnicowanych spontanicznych zabaw w udawanie.

W przypadku braku rozwoju mowy, nie ma próby rekompensowania tego stanu mimiką, czy gestem (lub w ograniczonym zakresie). Mowa zazwyczaj jest specyficzna, stereotypowa i służy głównie do zaspokajania własnych potrzeb. Wyraźnie zaburzona jest zdolność inicjowania i podtrzymywania konwersacji. W mowie często pojawia się echolalia (uporczywe powtarzanie słów, zwrotów), nie używanie zaimków osobowych, specyficzne, atypowe używanie słów.

Dzieci z autyzmem wykazują niezdolność do spontanicznej, angażującej wyobraźnię zabawy. Najczęściej pojawia się nietypowe użycie i wykorzystanie zabawek np. układanie zabawek wg określonego wzoru - zmiana ułożenia wywołuje w dziecku wielki niepokój. Dzieci te skupiają uwagę na nieistotnych częściach zabawek np. na błyszczącej powierzchni.

 

Znacząco ograniczony  repertuar aktywności i zainteresowań.

 

Polega on na powtarzaniu lub stereotypii ruchów lub na nienaturalnie silnych, czy też bardzo wąskich zainteresowaniach.

Pojawiają się w różnym nasileniu stereotypowe zachowania np.: kręcenie się wokół własnej osi, skakanie, kiwanie się, machanie rękami, samouszkodzenia (np. gryzienie się, uderzanie głową o różne przedmioty). Te rutynowe zachowania zajmują większość cześć dnia i mogą być bardzo uciążliwe dla najbliższego otoczenia. 

 

Częstotliwość występowania

 

Liczba dzieci z autyzmem systematycznie wzrasta.

Wg badań Lottera V. (1966 r.) diagnozowano  4,5 przypadku na 10 000 osób (stosunek chłopców do dziewczynek wynosił 2,6 do 1), W 2002 L. Wing i D. Potter dokonali przeglądu imponującej liczby 39 badań populacyjnych przeprowadzonych w różnych krajach. Wg ich analiz rozpowszechnienie zaburzeń ze spektrum autystycznego to 60 przypadków na 10 000

Aktualnie wg amerykańskiego Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom  w USA jedno na 50 dzieci ma autyzm ( w 2007 jedno na 88 dzieci ).

 
Przyczyny

 

Do tej pory nie uzyskano satysfakcjonującego wyjaśnienia przyczyn autyzmu i nie znaleziono pojedynczej jego przyczyny.

Wg U. Frith zagrożenia mogą być różne: wadliwe geny, nieprawidłowości chromosomalne, choroby metaboliczne, czynniki wirusowe, brak tolerancji immunologicznej czy niedotlenienie spowodowane problemami okołoporodowymi. Każde z tych zagrożeń zdaniem autorki może spowodować zniszczenie w rozwoju układu nerwowego a to z kolei może doprowadzić do trwałych uszkodzeń w konkretnym obszarze mózgu związanym z wyższymi procesami umysłowymi. Stopień uszkodzenia może być różny od  łagodnego do znacznego. Zawsze jednak oznacza, że w krytycznym momencie zatrzymuje się rozwój jednego lub więcej kluczowych systemów - wtedy może wystąpić autyzm. 

 

Uzdolnienia

 

Osoby z autyzmem mogą przejawiać wyjątkowe zdolności (10 razy częściej niż w przeciętnej populacji) między innymi w zakresie muzyki, sztuk plastycznych, matematyki, zdolności rachunkowych oraz inne rozmaite predyspozycje na przykład związane ze zręcznością manualną lub orientacją przestrzenną.

Uzdolnienia muzyczne wiążą się zazwyczaj ze słuchem absolutnym i ze zdumiewają łatwością wykonywania złożonych kompozycji muzycznych. Uzdolnienia plastyczne przejawiają się w tym, że wystarczy im przez moment spojrzeć na np. zwierzę i potrafią wiernie odtworzyć jego podobiznę, oddając każdy szczegół anatomii, każdy mięsień przy doskonale zachowanej proporcji. Potrafią liczyć niewiarygodnie szybko. Zdolności te związane są ze znakomitą pamięcią. Jest to pamięć wierna, skoncentrowana na określonych obszarach i oparta na dokładnym odtwarzaniu.

Osoby z autyzmem o nieprzeciętnych zdolnościach: Kim Peek, Richard Wawro,  Alonzo  Clemons, Lesli Lemke, Ellen, Zachowania o charakterze autystycznym przypisuje się również takim osobom jak: Albert Einstein, Fryderyk Nietzsche, Isaac Newton, Wolfgang Amadeusz Mozart, Franz Kafka, Vincent van Gogh.

 

Marta Dziewulska

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Człowiek jest bardzo tajemniczy. Czy widzimy go naprawdę takim, jakim jest? ”