Pole tekstowe: Śladami historii
Pole tekstowe: Dyrekcja
Pole tekstowe: Sekretariat
Pole tekstowe: Oferta edukacyjna
Pole tekstowe: Kadra pedagogiczna
Pole tekstowe: Dzieci z autyzmem
Pole tekstowe: Organizacje szkolne 
i zajęcia pozalekcyjne Pole tekstowe: Z życia szkoły
Pole tekstowe: Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych
w Stalowej Woli
Pole tekstowe: „Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie.”
Maria Grzegorzewska
Pole tekstowe: Terapia i metody pracy
Pole tekstowe: Misja i wizja
Pole tekstowe: Sport

Twórcy strony:   Agnieszka Marchut, Zuzanna Mikuła

Administratorzy:   M.Pieńczewska, A.Kolano, Ł.Szczerbiński

 

Pole tekstowe: Stowarzyszenie
Pole tekstowe: Punkt konsultacyjny
dla dzieci z autyzmem
Pole tekstowe: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Pole tekstowe: Oddział przedszkolny dla dzieci z autyzmem 
i innymi dysfunkcjami rozwojowymi
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: I ty możesz pomóc.
Przekaż

na Stowarzyszenie NADZIEJA
Nr KRS: 0000180506

Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych
Al. Jana Pawła II 21

37 - 450 Stalowa Wola

tel. (015) 842 10 31

fax: 015 842 10 31

e-mail: szkola@zss6stalowa-wola.pl

 

Pole tekstowe: Projekt PUNKT KONSULTACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM
 jest współfinansowany ze środków PFRON

więcej informacji zakładce „Punkt konsultacyjny”
Pole tekstowe: W Powiecie Stalowowolskim rozpoczęła się realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

	Dnia 30 listopada 2017 r. Starosta Stalowowolski podpisał porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, którego celem jest utworzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego dla Powiatu Stalowowolskiego.
	Realizacji zadań ośrodka podjął się Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, w którego obszarze działania mieszczą się zadania wynikające z porozumienia na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Warto zaznaczyć, że działalność ośrodka w całości jest finansowana z budżetu państwa.
	Do szczegółowych zadań ośrodka należy przede wszystkim udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka oraz organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.
	Zawarte porozumienie przewiduje realizację programu do 31 grudnia 2021 r. Wszyscy zainteresowani otrzymaniem wsparcia mogą zgłaszać się do ośrodka mieszczącego się przy Al. Jana Pawła II 21 (budynek Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli). Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest posiadanie przez dziecko opinii zespołu orzekającego o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Ośrodek może przyjmować dzieci z terenu Powiatu Stalowowolskiego. 	Bliższych informacji można zasięgnąć również telefonicznie (15 – 842-10-31).